Veelgestelde vragen

Wat is KKS Holland Varken?

Het KetenKwaliteitsSysteem (KKS) Holland Varken is een uniforme kwaliteitsmaatstaf met spelregels en eisen voor varkenshouderijen en slachterijen. Afnemers van varkens(vlees) vragen in toenemende mate om garanties en transparantie op het gebied van voedselveiligheid. Ook vinden zij het van belang dat diergezondheid, dierwelzijn en milieumaatregelen geborgd worden en dat producten traceerbaar zijn in de keten. Met KKS Holland Varken wordt invulling gegeven aan deze wensen.

Wat is het Normenkader Holland Varken?

Het Normenkader Holland Varken is een kwaliteitsregeling die onderdeel is van KKS Holland Varken. Het bevat voorschriften die gelden voor de bestaande kwaliteitssystemen in de varkenssector (voor varkenshouders en slachterijen). Deze voorschriften hebben betrekking op zowel de inhoud als het functioneren van deze kwaliteitssystemen en gelden bovenop de huidige voorschriften.

Klik hier voor het document met alle voorschriften van het Normenkader.

Waarom is het Normenkader Holland Varken ontwikkeld?

Afnemers van varkens(vlees) in binnen- en buitenland vragen in toenemende mate om garanties en transparantie op het gebied van onder andere voedselveiligheid, diergezondheid, dierwelzijn en milieu. Het is daarom van cruciaal belang om tot één uniforme kwaliteitsmaatstaf in de Nederlandse varkenshouderij te komen.
De POV en de COV willen met het Normenkader Holland Varken invulling geven aan deze maatstaf. Dit betekent concreet dat deze organisaties tot spelregels en uniforme eisen willen komen voor ondernemers die zich bezighouden met het produceren en verkopen van varkens en varkensvlees. Zo kan de varkenssector afnemers op een transparante en eenduidige manier garanties geven over de wijze van produceren en de zorg voor de varkens.

Waarom deelnemen aan het Normenkader Holland Varken?

Door deelname aan het Normenkader Holland Varken tonen varkenshouders aan volgens een uniforme kwaliteitsmaatstaf varkens(vlees) te produceren. Afnemers van varkens(vlees) in binnen- en buitenland vragen in toenemende mate om deze uniforme kwaliteitsmaatstaf. Met het Normenkader Holland Varken worden aan afnemers garanties gegeven met betrekking tot de kwaliteit van Nederlands(e) varkens(vlees).

Wat moet een varkenshouder doen om deel te nemen aan het Normenkader Holland Varken?

Varkenshouders kunnen deelnemen aan het Normenkader Holland Varken door deel te nemen aan IKB Varken of de plusmodule van IKB Nederland Varkens. Het is niet meer mogelijk om aanspraak te maken op de financiële bijdrage. De Certificerende Instanties (CI's), respectievelijk Kiwa VERIN en Producert, kunnen u informeren over de exacte procedure voor deelname:

Kiwa VERIN: info@kiwaverin.nl of 088-998 4350

Producert: info@producert.nl of 0523-683339

Wat moet een slachterij doen om deel te nemen aan het Normenkader Holland Varken?

Slachterijen kunnen deelnemen aan het Normenkader Holland Varken door deel te nemen aan een kwaliteitssysteem, dat voldoet aan alle voorschriften in het Normenkader Holland Varken. IKB Varken - slachterijen voldoet hieraan.

Waaruit bestaat de financiële bijdrage?

Met de financiële bijdrage (vanuit de EU-steungelden) betaalt de POV gedurende 5 jaar (een deel van) de deelnamekosten van varkenshouders voor het Normenkader Holland Varken. Deze financiële bijdrage is vastgesteld op maximaal €1250,- per deelnemend UBN (welke wordt toegekend als maximaal €250,- per jaar gedurende 5 jaar).

Het is niet meer mogelijk om aanspraak te maken op de financiële bijdrage. De EU-steungelden dienden vóór 31 maart 2018 te zijn uitgekeerd.

Hoe kan ik aanspraak maken op de financiële bijdrage?

Het is niet meer mogelijk om aanspraak te maken op de financiële bijdrage. De EU-steungelden dienden vóór 31 maart 2018 te zijn uitgekeerd.

Wat verandert er voor varkenshouders en slachterijen met de invoering van het Normenkader Holland Varken?

Als varkenshouder of slachterij kunt u (blijven) deelnemen aan een erkend(e) kwaliteitssysteem/module naar keuze. De voorwaarden, voorschriften en controles van de bestaande kwaliteitssystemen, modules en concepten blijven bestaan.

In het Normenkader Holland Varken zijn enkele nieuwe voorschriften opgenomen die gaan gelden voor varkenshouders of slachterijen. Erkende kwaliteitssystemen/modules zullen deze vanaf 1 april 2018 opnemen in hun regeling en vanaf dat moment gelden ze ook voor de deelnemende varkenshouders of slachterijen. Deze voorschriften hebben onder andere betrekking op de elektrakeuring en een plan voor noodhuisvesting van varkens. De kwaliteitssystemen zullen de exacte wijzigingen tijdig naar hun deelnemers communiceren, zodat er voldoende tijd is om de benodigde aanpassingen te maken.

De controle op het voldoen aan de voorschriften van het Normenkader Holland Varken zal gebeuren tijdens de reguliere controles van de bestaande kwaliteitssystemen.

Klik hier voor het document met alle voorschriften van het Normenkader Holland Varken.

Wanneer gaan de voorschriften van het Normenkader Holland Varken in?

De meeste voorschriften in het Normenkader zullen per 1 april 2018 worden opgenomen in de erkende kwaliteitssystemen/modules. Vanaf dat moment gelden ze ook voor de deelnemende varkenshouders of slachterijen.

Sommige voorschriften in het Normenkader zijn nu ook al onderdeel van de bestaande kwaliteitssystemen. Daarnaast staan er enkele nieuwe voorschriften in het Normenkader die gelden voor varkenshouders of slachterijen en die per 1 april 2018 opgenomen zullen worden in erkende kwaliteitssystemen/modules. Deze voorschriften hebben onder andere betrekking op de elektrakeuring en een plan voor noodhuisvesting van varkens. De kwaliteitssystemen zullen deze wijzigingen tijdig naar hun deelnemers communiceren, zodat er voldoende tijd is om de benodigde aanpassingen te maken.

Zijn er kosten verbonden aan deelname aan het Normenkader Holland Varken?

Varkenshouders en slachterijen zijn kosten verschuldigd voor deelname aan een erkend(e) kwaliteitssysteem/module. Onderdeel van deze kosten zijn de kosten voor deelname aan het Normenkader Holland Varken.

Wat is het verschil tussen IKB en het Normenkader Holland Varken?

IKB betekent Integrale Keten Beheersing en is de benaming van bestaande kwaliteitssystemen in de varkenssector. Het Normenkader Holland Varken is een kwaliteitsregeling met voorschriften waar deze bestaande kwaliteitssystemen (voor varkenshouders en slachterijen) aan kunnen voldoen.
De voorschriften van het Normenkader gelden bovenop de huidige voorschriften in deze kwaliteitssystemen. Door  aan het Normenkader te voldoen, stellen de bestaande kwaliteitssystemen de aangesloten varkenshouders en slachterijen in de gelegenheid om deel te nemen aan KKS Holland Varken. Aangesloten varkenshouders kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. 

Staat uw vraag hier niet bij?

Vul dan het contactformulier in.

KKS Holland Varken is een initiatief van: